Årsmöte 20 november

Välkommen till SSVÄ Årsmöte den 20 nov kl 18 i klubbhuset. Vi har som vanligt först ett formellt möte med bilagd agenda, därefter fika. Avslutande Gästföreläsning som vi återkommer om. 
Ca 1 vecka före mötet får du årsmöteshandlingar per mail
 
Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Ny- om och fyllnadsval av styrelsen revisorer och valberedning
13. Övriga frågor
 
Efter det formella mötet så blir det fika samt ett intressant föredrag.
För klubbens fortsatta framtid är det viktigt att så många som möjligt kommer.

Vi behöver fler som hjälps åt att driva klubben framåt och göra den ännu intressantare för medlemmar.
 
VÄLKOMNA

SSVÄ styrelse